Horní Dubenky >Výroční zpráva
zobrazit menu Úvodní strana
Horní Dubenky > Výroční zpráva

Výroční zpráva

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Horních Dubenkách

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020

 

(rok 2020 ke stažení ZDE)

* Matriční údaje

K 31. 12. 2020 má sbor 181 kartotéčních členů. Církevní sňatek uzavřeli na území našeho sboru a požehnání manželství přijali Josef Kovačič a Marie Moravová; Martin Sůva a Monika Nápravníková; Zdeněk Hejda a Jitka Pouchová. Při církevním pohřbu jsme se rozloučili se zemřelými: Růžena Coufalová z Jihlávky. Pokřtěn byl Pavel Hanych.

 

 

* BOHOSLUŽBY

Konaly se 43x s průměrnou účastí 34. Při bohoslužbách v H. Dubenkách nám kromě faráře Hynka Tkadlečka posloužila řada dalších kazatelů či pověřených laiků: Ludmila Míchalová-Mikšíková, Richard Dračka, Pavel Kašpar, Pavel Hanych. Při každých bohoslužbách, které vede náš kazatel zazní také tzv. „Slovo dětem“ - promluva k dětem bez ohledu na věk k aktuálnímu dění, případně inspirované liturgickým či světským kalendářem.

 

Hudební doprovod na naše varhany při bohoslužbách zajišťovali Klára a Pavel Hanychovi, Jana Kašparová, Michal Kešner, Matěj Nosek, společnými silami konfirmandi Martin Chadim, Ema Tkadlečková a Míša Vitků. Minimálně jedna píseň při bohoslužbách je doprovázena hrou na kytaru v podání Hynka Tkadlečka či Kláry Hanychové. Mnozí další se podělili o křesťanskou službu pohoštění po nedělních bohoslužbách - děkujeme.

 

Bohoslužby se v kostele nekonaly od neděle 15. března až do neděle 19. dubna. V následujícím období byla účast na bohoslužbách omezena počtem (a hyg. příkazy). Od 18,. října do 15. listopadu – dále pak účast na bohoslužbách možná pouze pro 10% kapacity kostela, což v našem případě znamená max. 20účastníků. (zákaz hromadného zpěvu, zákaz podávání rukou a volného pohybu po kostele, nutné rozestupy a desinfekce)

 

Večeře Páně byla po celý rok slavena „distančně“ = zákaz používání společného kalicha. O Velikonocích nebyly bohoslužby a tak nebyla vysluhována ani VP.

 

Společný sborový zpěv pod vedení sborové kantorky hudby Kláry Hanychové a Pavla Hanycha nebylo v roce 2020 možné uskutečnit

 

 

 

 

 

* KATECHETICKÁ SHROMÁŽDĚNÍ

Biblické příběhy pro děti mimo sbor - tato setkávání se konala o poznání v menší intenzitě, než v předešlém roce (uzavření škol, omezené setkávání) :

ve škole v H. Dubenkách - celkem 6x (cca 6 dětí)

 

Nedělní škola pro děti probíhala pouze lednu, červnu a v části září, dle přítomnosti dětí v kostele – celkem pouze 10x. Učitelkami-průvodkyněmi dětí v nedělní škole po celý rok byly Michaela Kešnerová a Eva Tkadlečková. Počet účastníků NŠ se pohyboval v průměru 4 děti.

 

Na faře se také konají biblické hodiny pro děti – předškolní děti se scházely pouze v červnu a v září – sešly se 5x v počtu 6 dětí.

 

Setkávání starších dětí se změnilo v konfirmační přípravu – také setkávání našich 4 konfirmandů bylo velmi omezeno – sešli se 5x. Během roku bylo naplánováno také společné vzdělávání v rámci cyklu pro konfirmandy všech sborů horáckého seniorátu – ze čtyři víkendovek se mohla uskutečnit jen jedna. Říjnový Sjezd nejen evangelické mládeže byl z epidem. důvodů zrušen.

 

Vánoční divadlo se letos nemohlo konat.

 

Na začátku července, ve dnech 4. - 12. července jsme byli s dětmi na táboře u Lovětína (29 dětí + 9 dospělých). Po celou dobu tábora nás provázel příběh z doby příchodu Cyrila a Metoděje do naší krajiny. Dětské bohoslužby v kostele na závěr tábora bývají v posledních letech nedělí s největší návštěvností.

 

Biblické hodiny pro dospělé v postní době ani Biblické hodiny v adventní době je v roce 2020 ofic. Nekonaly ani v rodinách ani v DPS.

 

Kazatel sboru také dochází do Výchovného ústavu v Počátkách, kde má vyhrazenou hodinu pouze s chovankami VÚ (bez přítomnosti vychovatelů) – pro osobní rozhovory, zpívání s kytarou, čtení a poslech biblických či světských příběhů a následných rozhovorů. Setkání se v roce 2020 konalo 10x za průměrné účasti 5 osob.

 

Během roku 2020 začal kazatel sboru spolupracovat s Hospicem Sdílení (Telč), kde přijal roli duchovního – je tedy součástí podpůrného týmu. Může být oporou personálu tak i jednotlivých klientům či jejich rodinným příslušníkům.

 

V roce 2020 se zintenzivněly pastorační návštěvy u členů sboru či jejich rodinných příslušníků – pokud to epid. situace a zdravotní stav dovolí. V čase zavřených kostelů rozvážel kazatel tištěná kázání do schránek členů sboru. Na webových stránkách a na FB profilu sboru byl aktualizován rozcestník „církev doma“ = možnosti čtení i sledování on.line, audio i video bohoslužeb, pobožností, zpěvů apod. Na webu jsou také k dispozici „koronavirová“ povzbuzení kazatele sboru či „farářovo okénko“

 

 

* Ostatní společenské či kulturní aktivity

 

V plánu bylo:

* Nocování na faře – 13. -15. března – neuskutečnilo se

* Křížová cesta – 9. dubna – neuskutečnilo se

* velikonoční koncert – 12. dubna - neuskutečnilo se

* Den Země (společně s Greenway) – 18. dubna - neuskutečnilo se

* sborový den – 25. dubna – neuskutečnilo se

* Férová snídaně - 9. května – uskutečnila se jen bezkontaktní výstava

* sborový den – Cesta Poutníka aneb návrat Komenského - 17. května

* Noc kostelů – 12. června

* Večer s vinařem na faře – 19. června

* Setkání k připomenutí Mistra Jana Husa – 6. července

* Parrésia – 5.7. + 19.7. + 26.7. + 2.8. + 15.8. + 23.8. + 28.8.

* sborový den + koncert – 13. září – neuskutečnilo se

* koncert Leňadores – 4. října – neuskutečnilo se

* výstava Na stromech + Práce bez budoucnosti – 4.- 11. října – uskutečnila se jen bezkontaktní výstava

* adventní koncert - 29. listopadu – neuskutečnilo se

* adventní tržiště – 6. prosince - neuskutečnilo se

* Přástky na faře – leden až červen + září až prosinec – neuskutečnilo se

 

* Férová snídaně

Z epid. důvodů z plánovaného sousedského setkání zbyla jen tématická bezkontaktní výstava na farní zdi a ve stromořadí.

 

* Sborový den – Cesta Poutníka aneb návrat Komenského

Jen co to šlo a setkávání nebylo zakázáno, uspořádali jsme sborový den – i když s desinfekcí, rozestupy a s okleštěným programem. Po bohoslužbách jsme mohli prožívat fiktivní návrat Jana Amose Komenského domů – Komponovaným pořadem nás provedla Světlana Šamanová svým přednesem a Václav Návrat hrou na barokní housle. V kostele se odehrával konec cesty věčného poutníka a my byly vtahováni do jeho zkušeností z cesty Evropou. Pro příchozí bylo připraveno Komenského etické desatero a každý se mohl odnést také Komenského „slovo na cestu labyrintem“. Účastníků jsem napočítali 38.

 

* Noc kostelů

Dlouho nebylo jisté, zda se tato celorepubliková akce vůbec uskuteční – nakonec byl termín konání přesunut z května na 12. června. Noc kostelů opět patří k těm akcím, na které přichází stejnou měrou členové sboru, naši hornodubenští sousedé, chalupáři z okolí a zvídaví turisté. Stále ještě překvapivé pro nás je, kolik návštěvníků má zájem o komentovanou prohlídku kostela + tentokrát byly hlavní atrakcí naše varhany – jsou po částečné rekonstrukci, motor a měchy jsou nyní v dostupných místech. Následoval koncert, při kterém na varhany hrála Kateřina Málková a zpěvem a slovem provázel Josef Kovačič – zazněly Dvořákovy Biblické písně a skladby od G.F.Händela a J.S.Bacha. Po koncertě následovalo neformální setkání u ohně, bečení buřtů, zpívání s kytarou, nekončící rozhovory. Doprovodným programem byly modlitby do větru (výběr modliteb, které jsou zavěšeny na provázcích pověšených na našich lípách + hojné je využívání možnosti připojit svou modlitbu, prosbu, přání) + občerstvení z pochutin s certifikátem Fair Trade + kostel v tichu + fotoprojekce aktivit našeho sboru. Účastníků jsem napočítali cca padesát.

 

* Večer s vinařem na faře

Tato akce byla lákadlem z valné většiny pro nesborový lid – do poslední chvíle nebylo jisté, kolik degustérů se přihlásí, nakonec nás bylo okolo šedesáti. Vinař Jiří Ruibar představoval skvělá vína ze svého Rajhradského klášterního vinařství. Večer jsme zakončili muzicírováním a zpěvem.

 

* Setkání k připomenutí Mistra Jana Husa

Tentokrát roli kazatele přijal Pavel Kašpar a zvolil formu klasického kázání s retrospektivními prvky husovských kázání a myšlenek. Po bohoslužebném setkání následovalo posezení na faře u kávy a koláče a v družném hovoru cca 15 účastníků. Z následných reakcí lidí ze vsi víme, že je tato akce reflektována („vy jste si připomínali toho Husa, to je dobře“), ale nikdo mimo sbor a evangelické příznivce se jí neúčastní.

 

* Zakončení stanového tábora v Lovětíně

Zakončení tábora vždy probíhá v neděli v kostele, v rámci bohoslužeb – je koncipováno jako představení desetidenních táborových aktivit. Letošní téma bylo příchod Cyrila a Metoděje do naší krajiny. Pro každé dítko přijedou jeho rodiče a i prarodiče a ti všichni mohou vnímat náš sbor jako organizaci, která je otevřená, přijímající a to bez rozdílu vyznání, národnostní či politické příslušnosti. Při letošních závěrečných bohoslužbách nás bylo v kostele 140.

 

 

* Parrésia - ráj srdce a labyrint světa

Letos se festival konal po čtyřiadvacáté (festival trvá od roku 1995 každé léto, pouze v roce 2001 a 2014 se festival nekonal). Hledání vhodných představení, smluvní dohody se soubory a účinkujícími, shánění financování, jednotlivé kroky propagace – to představuje intenzivní práci již od ledna daného roku. V roce 2020 to vše bylo ještě okořeněno nejistotou, zda se vůbec Parrésia bude smět uskutečnit a když, tak za jakých podmínek.

 

KOMENSKÉHO TIME-LINE - neděle 5. července

výstava, která mapovala důležité události z Komenského života, který měl celoživotní sen – toužil vidět nápravu celého lidstva. Vycházel z předpokladu, že věci lidské nejsou zcela v pořádku, ale nejsou také docela ztraceny. Výstava byla doplněna výtvarnými díly dětí a mládežníků ze sboru, z hornodubenské školy a od žáků soukromé umělecké školy Allegro – ti všichni vyslyšeli naši Výtvarnou výzvu (vyhlášena v květnu), aby „vyrobili“ výtvarné dílo, které bude inspirováno životem a dílem Jana Ámose Komenského a jeho Labyrintem světa a rájem srdce. Jedno z takto donesených výtvarných děl pak vyhrálo amatérskou výtvarnou soutěž mladých výtvarníků a hornodubenskému sboru bylo pak věnováno s tím, že se stane oficiálním logem festivalu Parrésia.

Výstava byla k viděné i další letní nedělní dopoledne a byl o ni velký zájem. (následně jsme ji půjčili na dvě další akce).

 

KOMENSKÉHO LABYRINT(Y) - neděle 19. července

komponované čtení s trochou scéničnosti, které sestavil a četl Vítězslav Větrovec a hosté.

Podtitul této části programu byl na plakátech uveden takto: Světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není, než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání; ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází. Této části programu se aktivně účastnili také někteří přítomní účastníci – celkem jsme jich napočítali 45.

 

OTHELLO – neděle 26. července

Tuto část festivalu připravil Divadelní soubor Drak n Roses - Richard Dračka a Jan Růžička. Děj Othella lze převyprávět s větší či menší stručností jako příběh Maura, který ze žárlivosti uškrtí svou bílou ženu Desdemonu – tento klasický příběh vášně, lásky, slova, rozpadu a zmaru ztvárnily vyřezané dřevěné loutky. Temnota kostela i příběhu zanechala v cca 65 účastnících silný zážitek.

 

O HOLČIČCE, KTERÁ SE JEŠTĚ NENARODILA - neděle 2. srpna

Pozvali jsme Víťu Marčíka, aby nám převyprávěl příběh o touze dědečka po vnučce, o oslu Abrahamovi, koníku Apačovi a o Stromu Života, co mluvil o světě viditelném a neviditelném a také o nebi. Sám autor tento příběh označuje za pohádku, která je vhodná pro všechny, kteří se nebáli narodit a teď mají strach z umírání. Pro diváky, kteří jsou navyknutí na Marčíkovy pohádky to bylo výrazně nečekané představení – jednoznačně se však naplnila idea festivalu – spojovat cesty putujících a hledajících. Na představení jsem napočítali necelou stovku účastníků.

 

SKŘIVANI UŽ JEN V SHAKESPEAROVI - sobota 15. srpna

Pozvali jsme Zmatkaře Dobronín - František Kunst,Tereza Fialová, Vladimír A. Mátl a Ondřej Novotný – a požádali je o ztvárnění telefonické teatronovely, jejíž předlohou se stal skutečný životní osud statečné Julie Hruškové. Ta po druhé světové válce převáděla občany ČSR prchající do americké vojenské zóny v Rakousku. Toto představení vyhrálo celorepublikovou přehlídku amatérských divadelních souborů. Zmatkaři Dobronín ho museli kvůli naší Parrésii lehce dramaturgicky a scénicky předělat. Silné téma přilákalo cca 70 účastníků

 

STUDÁNKA PÁNĚ - neděle 23. srpna

Letos jsme zaznamenali velkou účast také na tradičním shromáždění na paměť zápasu o svobodu vyznání u Studánky Páně v lese pod Javořicí – bylo nás tu okolo 150. Společné slavení evangelických bohoslužeb připravila Ludmila Míchalová-Mikšíková, evangelická farářka ve Strmilově a nemocniční kaplanka v Českých Budějovicích. Druhým hostem (a pravděpodobně také velkým lákadlem) měl být Marek Orko Vácha, katolický kněz, teolog, přírodovědec s tématem Krajina, zrcadlo duše (Křesťanství, ekologie a ochrana přírody). Pan Vácha nepřijel a my měli od sobotního večera možnost připravit improvizovaný program v podobě čtení příběhu „Bílý slon“ z knihy „Co svět neviděl“ od Lilly Eisenschimlové.

Místo pod samotným vrcholem Javořice u Studánky Páně nedovoluje delší zdržování se – proto následné setkání u kávy, občerstvení a hojných rozhovorů probíhá zpětně na hornodubenské faře až do pozdních odpoledních hodin. T

 

LOUČENÍ S LÉTEM - pátek 28. srpna

Součástí festivalu Parrésia je již tradiční setkání na farské zahradě Loučení se s létem – kdy se neformálně setkáme „okolo stolu“ a můžeme se tak sdílet s přáteli, sousedy a příznivci sboru. Ano, celé setkání je spojeno se seletem na rožni a jeho následnou konzumací. Během celého odpoledne přicházejí lidí z blízkého i vzdáleného okolí – členové sboru, členové církve, sousedé, chalupáři. Během letošního setkání jsme promítali fotografie z celoročních aktivit sboru + naposledy jsem vyvěsili výstavu KOMENSKÉHO TIME-LINE. Loučení s létem je završením dvouměsíčních otevřených setkání v kostele a okolo kostela a je to již tradiční očekávaná událost.

 

* Výstava Na stromech + Práce bez budoucnosti

První říjnový víkend se lipová alej od našeho kostela ke hřbitovu proměnila v netradiční galerií – připojili jsme se k šestému ročníku Výstavy na stromech, která letos u příležitosti Týdne důstojné práce přináší téma Práce (bez) budoucnosti – tedy jak nové technologie promění práci a pracovní podmínky nejen zaměstnankyň a zaměstnanců. Výstava na stromech na 12 panelech představovala, jak se robotizace, automatizace a digitalizace promítá do pracovních podmínek a jaký dopad to má na ty, kteří v daných profesích pracují.

 

Příběhy na blízko – v adventní době jsme za pomoci ochotných dárců dokázali pořídit 120 vánočních dárků pro osoby v nelehké životní situaci - jsou to děti ze sociálně slabých rodin, rodiny ve finanční nouzi, osaměle žijící osoby. V tomto projektů úzce spolupracujeme s Centrem pro rodinu v Jihlavě.

 

 

* Staršovstvo

 

Náš sbor má dobře spolupracující staršovstvo, bez konfliktů, přátelsky provázané a otevřené novým věcem. Máme taky schopného a laskavého kurátora. Staršovstvo se ke svým jednáním a poradám schází pravidelně cca 1x do měsíce (většinou druhé úterý v měsíci). Setkání staršovstva se účastní členové i náhradníci. V roce 2020 proběhla setkání fyzicky, jen 1x on-line. Kromě běžné provozní a hospodářské agendy jsou také zaměstnáni rozhodováním ohledně budoucnosti církve a sboru – strategie vedení a financování. Důležitou kapitolou je také správa nemovitostí a pozemků + údržba varhan a boj s dřevomorkou. Během roku 2020 probíhali také přípravy na volbu kazatele sboru – staršovstvo rozhodlo nehledat jiného kandidáta a požádat o souhlas s kandidováním současného kazatele.

 

 

* PRACOVNÍ SETKÁNÍ

Většina pracovních setkání se v roce 2020 odehrávala okolo budov – od června do podzimu jsme se snažili bojovat s dřevomorkou v kostele – provedli jsme fyzickou i chemickou sanaci sklepení pod kostelem, odstranili napadený stupínek pod lavicemi, ohněm a postřikem ošetřili podlahu a zdivo v interiéru kostela, omezili průnik vlhkosti ze sklepení, instalovali kovové nosníky a modřínový stupínek, odvětrali stupínek v přední části kostela.

 

Ke konci roku pak proběhla výměna plynového kotle na faře + následné stavební úpravy v kotelně a v koupelně farního bytu.

 

Do pracovních setkání (nejen) mužských členů sboru je dobré přičíst také pomoc při stavění a bourání letního stanového tábořiště v Lovětíně, které náš sbor již léta využívá. Ženská část (ovšem také nejen) sboru zase pečlivě dbá na vysmýčení našeho kostelíku a jeho okolí. Pracovních setkání se účastnilo většinou 3-8 párů rukou, vedení práce a rozdělování jednotlivých prací je na našem kurátorovi.

 

 

* SBOR VE VIRTUÁLNÍM SVĚTĚ

Aktuální a podrobné informace o sborových akcích jsou na internetových stránkách http://www.horni-dubenky.cz

 

Sbor je i na Facebooku – navštivte náš profil a staňte se našimi přáteli www.facebook.com/ccehornidub

 

 

* Zpráva o hospodaření sboru

Sbor v minulém roce hospodařil podle schváleného rozpočtu. Jeho hlavním příjmem byly příspěvky od členů (saláry) + dary od členů a příznivců sboru + nedělní sbírky na provoz sboru. Během roku získal také účelové příspěvky na svou kulturní a volnočasové aktivity.

 

Výnosy za rok 2020 celkem Kč 615 604,-

 

z toho salár Kč 283 014,-

 

dotace Kč 15 000,- od obce Horní Dubenky na festival Parresia

Kč 10 000,- od seniorátu Mikroprojekty- Kultura na vsi a Parresia

Kč 19 650,- od Min. Živ Prostředí – ošetření lip u kostela

 

dary Kč 154 591,- z toho od jednotlivců a organizací Kč 95 290,-

z toho účelový dar na opravu varhan Kč 49 401,-

z toho účelový dar na dřevomorku Kč 9 900,-

nájemné Kč 26 336,- za farní byt, louku a pole

 

sbírky Kč 97 013,- z toho na 63 448,- sbírky při nedělních bohoslužbách

 

Náklady za rok 2020 celkem Kč 402 525,95

 

z toho Personální fond Kč 156 071,-

repartice Kč 32 488,- (celocírkevní 24 012,-, seniorátní Kč 8 476,-)

 

spotřeba energií Kč 64 945,67 (elektřina 32,4tis. + plyn 26,6tis. + voda 5,8tis.)

 

cestovné Kč 9 864,-

opravy a udržování Kč 45 614,73,-

dřevomorka Kč 25 008,-

pojištění majetku Kč 6 400,-

vedení účetnictví Kč 5 300,-

 

Hospodářský výsledek za rok 2020 je Kč 213 078,05 (zisk)

 

** na konci roku jsem zaplatili 70tis. za nový plynový kotel – tento „výdaj“ je účetně veden jako zhodnocení majetku

------ ------ ------

 

Setkávání v roce 2020 bylo hodně stížené, velmi omezované. Pocítili jsme to i my ve sboru – žádné bohoslužby nebo jen v malém počtu, žádné biblické hodiny, setkání pouze individuální. Snad jako zázrakem se nám podařilo naplánovat a hlavně uskutečnit lední divadelní festival. Omezenost setkávání vnímáme jednoznačně jako velmi smutné a ochromující samotný sborový život. Jsme ochuzeni. O to víc potřebujeme sdílení v modlitbách.

 

Děkujeme vám, kteří navštěvujete nemocné, modlíte se a doprovázíte druhé. Jsou tu ti, co se přicházejí rozloučit a zazpívat na pohřby, uklízejí po druhých, svolávají nás zvonem. Mnozí z nás slouží s láskou a radostí v podobě vypraného ubrusu, umytého nádobí, upečenou buchtou a připraveným občerstvením, odhrnutým sněhem, správou techniky, přípravou prostoru a další velkou spoustou nenápadných ale důležitých služeb. Jsou tu také ti, co ze svého poskytnou sboru dřevo na otop, doplní sborový inventář nebo nakupují květiny do kostela. Všímáme si i vás, kteří nabízíte místa v autě při cestě do kostela či na biblické. Děkujeme.

 

I nadále chceme být společenstvím, které se schází, debatuje, zpívá, naslouchá, pracuje a společně se modlí. Dáváme si naději v bolestech osobních, aktivně debatujeme a bojujeme za lepší zítřky. Sdílíme rodinné i pracovní radosti, spoluneseme i své starosti. Jsme otevřené společenství, které se chce scházet a ví proč tak činí. Umíme přijmout nově příchozí. Potřebujeme se.

 

 

 

Zpracovala Eva Tkadlečková

březen 2021

--------------------------------------------------------

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020 - ZDE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019 - ZDE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 - ZDE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 - ZDE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 - ZDE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 - ZDE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 - ZDE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 - ZDE

 

 

Horní Dubenky > Výroční zpráva