Horní Dubenky >Výroční zpráva
zobrazit menu Úvodní strana
Horní Dubenky > Výroční zpráva

Výroční zpráva

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Horních Dubenkách

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2021

výroční zpráva ke stažení ZDE

 

* Matriční údaje

K 31. 12. 2021 má sbor 182 kartotéčních členů. Pokřtěna byla Žofie Slanařová, přistoupila Marta Kupčíková. Při církevním pohřbu jsme se rozloučili se zemřelými: Tomáš Fojtů, Milada Škrabalová, Ludmila Policarová, Jindřich Krásný a Ivana Samková. Církevní sňatek uzavřeli na území našeho sboru a požehnání manželství přijali Nikol Chadimová a Jan Slanař, Tereza Chlubnová a Jáchym Hájek, Jana Michálková a Hynek Plavec, Michaela Neuhöferová a Marek Palán.

 

* BOHOSLUŽBY

Konaly se 54x s průměrnou účastí 32. Při bohoslužbách v H. Dubenkách nám kromě faráře Hynka Tkadlečka posloužila řada dalších kazatelů či pověřených laiků: Ludmila Míchalová-Mikšíková, Richard Dračka, Pavel Kašpar, Pavel Hanych. Při každých bohoslužbách, které vede náš kazatel zazní také tzv. „Slovo dětem“ - promluva k dětem bez ohledu na věk k aktuálnímu dění, případně inspirované liturgickým či světským kalendářem.

 

Hudební doprovod na naše varhany při bohoslužbách zajišťovali Klára a Pavel Hanychovi, Jana Kašparová, Michal Kešner, Matěj Nosek, společnými silami konfirmandi Martin Chadim, Ema Tkadlečková a Míša Vitků. Minimálně jedna píseň při bohoslužbách je doprovázena hrou na kytaru v podání Hynka Tkadlečka či Kláry Hanychové. Mnozí další se podělili o křesťanskou službu pohoštění po nedělních bohoslužbách - děkujeme.

 

Od covidových dob je nutností a nyní již vžitou praxí vysluhování a slavení Večeře Páně „distančně“ = zákaz používání společného kalicha. Každý dostane víno s samostatném kalíšku. VP byla za rok salvena 5x a sprůměrnou účastí 25 osob. Vysluhování VP v rodině bylo za minulý rok 1x.

 

* KATECHETICKÁ SHROMÁŽDĚNÍ

Biblické příběhy pro děti mimo sbor - tato setkávání se konala o poznání v menší intenzitě, než v předešlém roce (uzavření škol, omezené setkávání) :

ve škole v H. Dubenkách - celkem 15x (cca 5 dětí) – od ledna do června

ve škole ve Studené - celkem 15x (cca 11 dětí) – od září do prosince

 

Na faře se také konají biblické hodiny pro děti – mladší školní děti se v průběhu roku sešly 30x s průměrnou účastí 8 dětí, starší školní děti se za celý rok sešly 25x a v průměru byly 4.

 

Setkávání starších dětí se změnilo v konfirmační přípravu – naši tři konfirmandi se v průběhu celého roku sešli 25x. Během roku se také občas setkali při společném vzdělávání v rámci cyklu pro konfirmandy všech sborů horáckého seniorátu. Říjnového Sjezdu nejen evangelické mládeže v Táboře se účastnily dvě mládežnice.

 

Vánoční divadlo jsme připravili během šesti setkání vždy v různém počtu účastníků, samotného představení se pak účastnila většina dětí a to v počtu 7 + tři mládežníci připravili své vystoupení více méně on.line a v reálu ho sehráli ve stejný den, jak mladší děti.

 

Na začátku července, ve dnech 3. - 11. července jsme byli s dětmi na táboře u Lovětína (27 dětí + 9 dospělých). Letošní tábor propojilo silné téma: záchrana životů židovských dětí Nicolasem Wintonem a jeho spolupracovníky. Dětské bohoslužby v kostele na závěr tábora bývají v posledních letech nedělí s největší návštěvností.

 

Biblické hodiny pro dospělé v postní době a Biblické hodiny v adventní době se v roce 2021 konaly pouze na faře (nikoliv v rodinách, jak je v našem sboru zvykem) a to celkem 10x v průměrnou účastí 8 osob. Setkání seniorů v DPS Janštejn se konalo 4x.

 

Kazatel sboru také dochází do Výchovného ústavu v Počátkách, kde má vyhrazenou hodinu pouze s chovankami VÚ (bez přítomnosti vychovatelů) – pro osobní rozhovory, zpívání s kytarou, čtení a poslech biblických či světských příběhů. Těchto setkání se uskutečnilo šest s průměrnou účastí 6 osob. Podobná dvě setkání se za přítomnosti vychovatelů uskutečnila i ve Výchovném ústavu v Janštejně s účastí 6 osob.

 

I v roce 2021 pracoval kazatel sboru jako duchovní v organizaci Sdílení o.p.s. (Telč), kde je součástí tzv. podpůrného týmu. Může být oporou personálu tak i jednotlivých klientům či jejich rodinným příslušníkům.

 

* Parrésia - ráj srdce a labyrint světa

V roce 2021 se mohl konat 25. ročník festivalu.

 

  • Festival byl zahájen výstavou programových plakátů ze všech již proběhlých ročníků festivalu - Tomšíkovic stodola.

  • Dvacet pět let Slova Divadla - umělecká škola Allegro pro nás připravila obrazy, které se dle autorů týkají právě slova a divadla.

  • V neděli 18. července přijel kejklíř Vojta Vrtek – Kabinet létajících úžasností. Šlo o výběr originálních a klasických kejklířských kusů + alternativní divadelní představení.

  • V neděli 25. července tu byla Komediantská mystéria Mistero Buffo v podání Láry Hausera. Scénické čtení z dílny Daria Fo - italského satirického dramatika, herce, režiséra a nositele Nobelovy ceny za literaturu, které tvořily tři příběhy ve stylu středověkých komediantských žonglerií (Lazarovo vzkříšení, Slepec a kulhavý, Svatební hostina v Káni.)

  • V neděli 1. srpna přijel Jiří Reidinger a Sylva Krobová – Bolbocom s představením Smyčka. Představili povídku Estonce Arvo Valtona: všehoschopný léčitel úzkostí, který je posléze lapen...Bilbo compagnie se pokouší z nadhledu vysmát lidským trýzním s Psyché.

  • V pátek 6. srpna byl koncert – přijel Jan Řepka & Bájsykl Band – přivezl s sebou i vynikajícího houslistu Jana Bartoška a zpěvačku Loes van Schaijk. Zpívali a hráli o kolech, svobodě a naději. Předkapelou jim bylo písničkářské duo Klára Hanychová a Markéta Hávová s hostem Pavlem Hanychem

  • Setkání u Studánky Páně pod Javořicí – evangelické bohoslužby vedl Richard Dračka (farář ČCE v Soběslavi) a v druhé části setkání zazněla interaktivní přednáška od Ivana Ryšavého (psycholog a farář ČCE) s názvem Mám bohatší život, protože se cvičím ve vděčnosti.

  • Součástí festivalu Parrésia je již tradiční setkání na farské zahradě Loučení se s létem – kdy se neformálně setkáme „okolo stolu“ a můžeme se tak sdílet s přáteli, sousedy a příznivci sboru.

 

Almanach – letos jsme vydali almanach, který mapuje uplynulých dvacet pět let divadelního festivalu u nás na vsi.

 

* Ostatní společenské či kulturní aktivity

 

* Zvonová slavnost Brandlín - duben (účast 200)

* Férová snídaně + výstava – květen (účast 50)

* Noc Kostelů + koncert – červen (účast 60)

* Večer s vinařem na faře – červen (účast 70)

* Zakončení stanového tábora v Lovětíně – červenec (účast 115)

* festival Parrésia – viz samostatný odstavec

* Výstava na stromech – říjen

* adventní tržiště – prosinec

* Příběhy na blízko (vánoční dárky pro soc. znevýhodněné děti)

 

 

* Staršovstvo

 

Náš sbor má dobře spolupracující staršovstvo, bez konfliktů, přátelsky provázané a otevřené novým věcem. Máme taky schopného a laskavého kurátora. Staršovstvo se ke svým jednáním a poradám schází pravidelně cca 1x do měsíce (většinou druhé úterý v měsíci). Setkání staršovstva se účastní členové i náhradníci. V roce 2021 proběhla setkání fyzicky, jen 1x on-line. Kromě běžné provozní a hospodářské agendy jsou také zaměstnáni rozhodováním ohledně budoucnosti církve a sboru – strategie vedení a financování. Důležitou kapitolou je také správa nemovitostí a pozemků + údržba varhan a boj s dřevomorkou.

 

 

* PRACOVNÍ SETKÁNÍ

Většina pracovních setkání se v roce 2021 odehrávala okolo správy budov a pozemků. Do pracovních setkání (nejen) mužských členů sboru je dobré přičíst také pomoc při stavění a bourání letního stanového tábořiště v Lovětíně, které náš sbor již léta využívá. Ženská část (ovšem také nejen) sboru zase pečlivě dbá na vysmýčení našeho kostelíku a jeho okolí. Pracovních setkání se účastnilo většinou 3-8 párů rukou, vedení práce a rozdělování jednotlivých prací je na našem kurátorovi.

* SBOR VE VIRTUÁLNÍM SVĚTĚ

Aktuální a podrobné informace o sborových akcích jsou na internetových stránkách http://www.horni-dubenky.cz

 

Sbor je i na Facebooku – navštivte náš profil a staňte se našimi přáteli www.facebook.com/ccehornidub

 

 

* Zpráva o hospodaření sboru

Sbor v minulém roce hospodařil podle schváleného rozpočtu. Jeho hlavním příjmem byly příspěvky od členů (saláry) + dary od členů a příznivců sboru + nedělní sbírky na provoz sboru. Během roku získal také účelové příspěvky na svou kulturní a volnočasové aktivity.

 

 

Rozpočet 2021

Skutečnost 2021

Spotřební a kancel. materiál, zboží

10 000,0

84 001,0

Spotřeba energie

60 000,0

65 704,0

Prodané zboží

0,0

14 070,0

Běžná údržba

50 000,0

0,0

Cestovné

10 000,0

14 140,0

Prezentace - dary křesť.služby a sbor.pohošt.

7 000,0

8 309,0

Telekomunikace

2 000,0

0,0

Spotřeba ostatních služeb

60 000,0

47 491,0

Mzdové náklady vč. pojištění

0,0

0,0

Daně a poplatky

1 000,0

423,0

Poskytnuté dary

0,0

1 200,0

Odvod repartic seniorátních

8 533,0

8 533,0

Odvod repartic celocírkevních

24 175,0

24 175,0

Odvod do PF

134 723,0

193 116,0

Odpisy, prodaný majetek

5 500,0

7 339,0

Ostatní náklady

82 000,0

11 010,0

Náklady celkem

454 931,0

479 511,0

 

 

 

 

Rozpočet 2021

Skutečnost 2021

Sborové sbírky

90 000,0

84 006,0

Dary účelové

100 000,0

179 785,0

Dary tuzemské neúčelové

0,0

100 064,0

Salár

280 000,0

239 440,0

Příjmy z hosp. činnosti

25 000,0

48 906,0

Ostatní sbor. Příjmy

50 000,0

12 314,0

Přijaté příspěvky

15 000,0

2 000,0

Provozní dotace

0,0

15 000,0

Výnosy celkem

560 000,0

681 515,0

 

 

 

 

 

 

Hospodářský výsledek

105 069,0

202 004,0

 

 

------ ------ ------

 

 

Děkujeme za službu návštěv nemocných, za modlitby a doprovázení druhých. Stále také šetříme nemálo finančních prostředků díky ochotě a šikovnosti vašich rukou při opravách, brigádách, úklidech. Mnozí z nás slouží s láskou a radostí v podobě vypraného ubrusu, umytého nádobí, upečenou buchtou a připraveným občerstvením, odhrnutým sněhem, správou techniky, přípravou prostoru, zvoněním, svozem do kostela a další velkou spoustou nenápadných ale důležitých služeb. Jsou tu také ti, co ze svého poskytnou sboru dřevo na otop, doplní sborový inventář nebo nakupují květiny do kostela.

 

I nadále chceme být společenstvím, které se schází, debatuje, zpívá, naslouchá, pracuje a společně se modlí. Dáváme si naději v bolestech osobních, hledáme životní směřování v této nesnadné době. Sdílíme rodinné i pracovní radosti, spoluneseme i své starosti. Jsme otevřené společenství, které se chce scházet a ví proč tak činí. Umíme přijmout nově příchozí. Jsme spolu rádi.

 

 

Zpracovala Eva Tkadlečková

březen 2022

--------------------------------------------------------

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2021 - ZDE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020 - ZDE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019 - ZDE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 - ZDE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 - ZDE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 - ZDE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 - ZDE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 - ZDE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 - ZDE

 

 

Horní Dubenky > Výroční zpráva