Horní Dubenky >Financování sboru (2013)
zobrazit menu Úvodní strana

Texty:

Financování sboru (2013)

Staršovstvo sboru v Horních Dubenkách chce zachovat a rozvíjet svůj sbor i v nových podmínkách vyplývajících z účinnosti zákona o vyrovnání mezi státem a církvemi.

 

ZMĚNY VE FINANCOVÁNÍ SBORU

Tzv. restituce

Náš sbor bude žádat o navrácení některých polností, které jsou nyní ve vlastnictví státu. V našem případě se jedná o doslova "kousíčky" polí ve výměře řádově několika desítek metrů čtverečních. Ostatní pozemky, které byly ve vlastnictví sboru (ponejvíc na základě dědického odkazu či odkupu), jsou nyní již ve vlastnictví soukromých osob či obce a tudíž na jejich navrácení sbor definitivně ztrácí právní nárok.

Finanční odluka církví od státu

Zásadním důsledkem nově schváleného zákona je odluka církví od státu, která z právního hlediska proběhla již k 1. 1. 2013. Stát však bude ještě 17 let přispívat na činnost církví. Tato částka se bude od roku 2016 pravidelně snižovat (o 5% každý rok). Kromě toho se stát zavázal vyplatit církvím finanční náhradu za majetek, který není v současnosti již v majetku státu, a proto nebude navrácen. Výše této náhrady se u jednotlivých církví liší podle množství majetku, který jednotlivé církve vlastnily před rokem 1948, a podle dohody se státem. V případě Českobratrské církve evangelické je to 75,5 milionů ročně. Pro srovnání uvádíme, že náklady na mzdy všech farářů a farářek ČCE (cca 225) byly v minulém roce téměř 75 milionů korun.

Definitivní pravidla nakládání s těmito finančními prostředky schválí až synod ČCE. Zdá se, že tuto "finanční náhradu" by bylo vhodné rozumně uchovávat pro budoucí léta, kdy církev nedostane od státu již zhola nic. Velmi pravděpodobné je též, že synod část finanční náhrady účelově zaváže pouze na charitativní, sociální či školské účely.

Současná finanční situace sboru

Budou-li mít členové a členky sboru vůli zachovat evangelický sbor se sídlem v Horních Dubenkách, musí každý z nás zvýšit svoje finanční příspěvky. Sbor má cca 190 dospělých členů, z nich cca 115, kteří se přihlásili při obnovení kartotéky v roce 2007. V současnosti finančně přispívá na chod sboru cca 70 členů. Činí tak placením ročního či měsíčního členského příspěvku (tzv. salár), dalšími dary a kostelními sbírkami, z nichž část posíláme na charitativní či jiné celocírkevní projekty.

Výdaje i příjmy na provoz sboru se v posledních letech pohybují okolo 250 tisíc ročně. Struktura výdajů je uvedena každý rok ve výroční zprávě sboru. Snažíme se šetřit na energiích (zateplením), na udržování budov (dobrovolnickou prací) i jinde (zřízením bezpoplatkového bankovního účtu či změnou telefonního poskytovatele). Cenu energií však neovlivníme. Započali jsme rekonstrukci kostela, na ní většinu peněz seženeme z dotací a fondů, ale i k tomu budeme muset přidat svůj díl.

Co říkají řády církve

Řády naší církve již mnoho let doporučují výši saláru 5% z čistého příjmu. Pro ženu na rodičovské dovolené, která má příjem 7600 Kč měsíčně, to znamená 380 Kč měsíčně. Pro zaměstnance s čistým příjmem 10000 měsíčně to znamená 500 měsíčně, pro důchodce s příjmem 8500 Kč to znamená 425 Kč.

Staršovstvem schválená pásma výše saláru vycházejí z daleko menšího základu a umožňují tak např. v nepříznivé finanční situaci rodiny výběr nižšího pásma.

Posílení odpovědnosti členů za hmotné potřeby sboru

Staršovstvo sboru spočítalo, že zvýší-li současní platící členové svoje příspěvky v několika příštích letech vždy aspoň o několik procent, sbor zvládne pokrýt snižující se dotaci státu na činnost církve a bude moci dále existovat a též rozvíjet svoji činnost. Jako srozumitelný a sociálně únosný nástroj pro zvýšení členských příspěvků (saláru) stanovilo staršovstvo sboru 6 volitelných pásem výše saláru a vyzývá všechny členy sboru, aby se dle svých možností a ochoty zavázali k placení saláru v jednom z uvedených pásem.

Kolik?

V roce 2013 je stanoven nejnižší možný příspěvek pro člena sboru na 46,- Kč měsíčně (tj. 550 Kč ročně). Staršovstvo má za to, že tuto částku bude schopen uhradit i člen s nejnižším příjmem. Tato částka se rovná třetině měsíčního televizního poplatku, ani ne polovině lísku do počáteckého kina, čtrnácti kusům nejlevnějších cigaret či 250g výborného českého másla.

Forma přispívání

Pro většinu z nás je obtížné jednou do roka přispět jednorázově řádově tisícovou částku. Doporučujeme Vám, abyste salár platili měsíčně či čtvrtletně. Každý člověk je schopen po menších částkách sebrat víc peněz, než kdyby je měl zaplatit najednou. Nejpohodlnější formou platby je trvalý (měsíční či čtvrtletní) příkaz, který lze zavést ke každému bankovnímu účtu a člověk se pak nemusí o placení víc starat. Tuto formu platby většina lidí běžně využívá např. při úhradě záloh na elektřinu. Sbor zřídil již na konci minulého roku nový účet, který nemá žádné poplatky – celý Váš příspěvek tedy přejde na sbor.

číslo účtu 2600334134/2010 (Fio banka)

Nemá-li někdo bankovní účet, lze platit osobně ve farní kanceláři či posílat příspěvky prostřednictvím Vám známé osoby, která pravidelně chodí na bohoslužby.

Daňové zvýhodnění

Pro zaměstnance, osoby samostatně výdělečně činné či firmu vystavíme na každý příspěvek či dar potvrzení o přijetí daru, díky němuž si můžete snížit základ daně z příjmu až o 10%.

Výjimečné situace

Člen sboru, který se ocitne v nezaměstnanosti či jiné obdobně obtížné sociální situaci je od placení saláru osvobozen až do doby, kdy se jeho finanční situace opět zlepší.

 

PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH PÁSEM VÝŠE SALÁRU 2013 - 2016

❶Každý člen sboru nechť si zvolí příslušné pásmo dle svého uvážení a svých možností. Minimální výše saláru na jednoho člena (členku) sboru s vlastním příjmem je v roce 2013: 46,- Kč měsíčně.

❷Částky jsou kalkulovány na jednu osobu. Platí–li někdo salár za celou rodinu, je třeba vynásobit měsíční částku (resp. roční částku) počtem dospělých osob v rodině. Salár není požadován od členů, kteří jsou v hmotné nouzi a žijí momentálně jen z dávek sociálního zabezpečení.

❸Na základě výběru svého pásma vyplňte, prosím, evidenční lístek na přiloženém listě.

❹Do evidenčního lístku vyplňte formu platby, kterou zvolíte – trvalým příkazem měsíčně (doporučujeme!) nebo čtvrtletně nebo jednoročně, osobně nebo prostřednictví důvěryhodné osoby.

pásma saláru

číslo účtu 2600334134/2010 (Fio banka Jihlava)

variabilní symboly:

salár: 684100 nebo rodné číslo

dar na opravu střechy: 333

dar na opravy: 511

dar na personální fond: 581

dar na Parrésii: 682400

charitativní sbírky: 911201

dar na Jeronymovu jednotu: 911901

dar na práci s dětmi: 911999

kostelní sbírka: 682100