Horní Dubenky >Výroční zpráva - život sboru 2022
zobrazit menu Úvodní strana

Novinky:

Výroční zpráva - život sboru 2022

text připravený na Výroční sborové shromáždění, které se bude konat 19. března 2023


ke stažení ZDE

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2022

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Horních Dubenkách

 

 

Od března ovlivňovala život sboru přítomnost žen s dětmi, které uprchly z Ukrajiny před ruskou válečnou agresí. Snaha sboru zmírnit bolest a útrapy těchto lidí otevřela vzájemnost a důvěru, které si vážíme. Nakonec i sborový, česko-ukrajinský den přispěl svou slovní i obrazovou prezentací rodných zemí očima českých a ukrajinských mládežníků k možnostem navázání osobnějších vztahů.

 

* Matriční údaje

K 31. 12. 2022 má sbor 183 kartotéčních členů. Pokřtěni byli:

Ema Tkadlečková, Antonín Kešner, Rozálie Kešnerová. Vystoupila Marta Kupčíková. Při církevním pohřbu jsme se rozloučili se zemřelými: Jan Uhlíř, Dana Nováková, Ivan Kolman, Marta Kapounová. Církevní sňatek uzavřeli na území našeho sboru: Jiří Knorr a Leona Němcová; mimo území sboru: Vojtěch Kovařík a Zuzana Bílková.

 

 

* BOHOSLUŽBY

Konaly se 56x s průměrnou účastí 32. Při bohoslužbách v H. Dubenkách nám kromě faráře Hynka Tkadlečka posloužila řada dalších kazatelů či pověřených laiků: Ludmila Míchalová-Mikšíková, Jan Blažek,Pavel Kašpar, Pavel Hanych, Jan Keřkovský, Jan Bušta, Pavel Kešner, Marie Kalábová. Při každých bohoslužbách, které vede náš kazatel zazní také tzv. „Slovo dětem“ - promluva k dětem bez ohledu na věk k aktuálnímu dění, případně inspirované liturgickým či světským kalendářem.

 

Hudební doprovod na varhany při bohoslužbách zajišťovali Klára a Pavel Hanychovi, Jana Kašparová, Matěj Nosek, Martin Chadim ml., Jiří Schneider . Minimálně jedna píseň při bohoslužbách je doprovázena hrou na kytaru v podání Hynka Tkadlečka či Kláry Hanychové. Mnozí další se podělili o křesťanskou službu pohoštění po nedělních bohoslužbách - děkujeme.

 

Při konfirmační slavnosti o velikonoční neděli se k svému křtu vyznáním víry přiznali Michaela Vitků a Martin Chadim. Ema Tkadlečková byla spolu s vyznáním víry pokřtěna.

 

Při nedělních bohoslužbách 16. října byla na místo sborové kantorky instalována Klára Hanychová.

 

Bohoslužby s Dětskou vánoční slavností v podobě divadla byly netradičně na Štěpána 26. prosince.

 

 

* KATECHETICKÁ SHROMÁŽDĚNÍ

Biblické příběhy pro děti mimo sbor - tato setkávání se konala

ve škole v H. Dubenkách - celkem 28x (cca 5 dětí) – školní rok 2021/22

ve škole ve Studené - celkem 28x (cca 11 dětí) – školní rok 2021/22

 

Biblické hodiny pro děti se konaly také na faře – Do konfirmace byla setkání dětí dělená na mladší, starší a konfirmandy. V průběhu školního roku se mladší a starší děti scházeli týdně s průměrnou účastí šesti a tří dětí. Od školního roku 2022/2023 se skupina starších a mladších dětí schází spojená.

 

Biblické hodiny pro dospělé v postní době a Biblické hodiny v adventní době se v roce 2022 konaly pouze na faře (nikoliv v rodinách, jak je v našem sboru zvykem) a to celkem 8x v průměrnou účastí 6 osob. Setkání seniorů v DPS Janštejn se konalo 6x, setkání s chovankami ve Výchovném ústavu v Janštejně 2x.

 

Na začátku července, ve dnech 2. - 10. července jsme byli s dětmi na táboře u Lovětína. Společenství tvořilo i 5 dětí z Ukrajiny. Zastřešujícím tématem táborového pobytu byly Letopisy Narnie C.S. Lewise.

 

I v roce 2022 pracoval kazatel sboru jako kaplan v organizaci Sdílení o.p.s. (Telč), kde je členem podpůrného týmu. Může být oporou jednotlivých pacientů, či jejich rodinným příslušníkům.

 

* Parrésia - ráj srdce a labyrint světa

 

V roce 2022 se konal 26. ročník festivalu.

 

  • Festival byl zahájen výstavou „Když se nikdo nedívá“

  • V neděli 17. července nás obohatili komponovaným pořadem s divadelními prvky o životě a smrti Jana Husa Světlana Šamanová a Václav Návrat.

  • V neděli 24. července přijel divadelní soubor Drak n´Roses s loutkovým zpracování Doktora Fausta

  • V sobotu 15. srpna nás Zmatkaři Dobronín svou komedií Podnebí uvedli do dění po smrti.

  • V pátek 25. srpna jsme se rozloučili s létem otevřeným setkáním s grilováním selete na farním dvoře.

  • Setkání u Studánky Páně pod Javořicí – evangelické bohoslužby vedl Hynek Tkadleček a v druhé části setkání jsme naslouchali synodnímu senioru Pavlu Pokornému v jeho přednášce „Nebudeme se bát.“

 

 

* Ostatní společenské či kulturní aktivity

 

* Koncert smyčcového kvarteta Leňadores – květen (účast 50)

* Noc Kostelů + koncert – červen (účast 60)

* Večer s vinařem na faře – červen (účast 70)

* Festival Parrésia – viz samostatný odstavec

* Výstava na stromech – říjen

* Adventní koncert pěveckého sboru „Jakoubek“

* Adventní tržiště – prosinec

 

 

* Staršovstvo

Náš sbor má dobře spolupracující staršovstvo, bez konfliktů, přátelsky provázané a otevřené novým věcem. Máme taky schopného a laskavého kurátora. Staršovstvo se ke svým jednáním a poradám schází pravidelně cca 1x do měsíce (většinou druhé úterý v měsíci). Setkání staršovstva se účastní členové i náhradníci. Kromě běžné provozní a hospodářské agendy jsou také zaměstnáni rozhodováním ohledně budoucnosti církve a sboru – strategie vedení a financování. Důležitou kapitolou je také správa nemovitostí a pozemků.

 

* PRACOVNÍ SETKÁNÍ

Většina pracovních setkání se v roce 2022 odehrávala při rekonstrukci sociálního zařízení na faře a přípravy dřeva pro zimní otop. Do pracovních setkání (nejen) mužských členů sboru je dobré přičíst také pomoc při stavění a bourání letního stanového tábořiště v Lovětíně, které náš sbor již léta využívá.

 

* SBOR VE VIRTUÁLNÍM SVĚTĚ

Aktuální a podrobné informace o sborových akcích jsou na internetových stránkách http://www.horni-dubenky.cz

 

Sbor je i na Facebooku – navštivte náš profil a staňte se našimi přáteli www.facebook.com/ccehornidub

 

 

* Zpráva o hospodaření sboru

Sbor v minulém roce hospodařil podle schváleného rozpočtu. Jeho hlavním příjmem byly příspěvky od členů (saláry) + dary od členů a příznivců sboru + nedělní sbírky na provoz sboru. Během roku získal také účelové příspěvky na svou kulturní a volnočasové aktivity.

 

NÁKLADY

Rozpočet 2022

Skutečnost 2022

Spotřební a kancel. materiál zboží

20 000,0

54 324,0

Spotřeba energie

80 000,0

63 631,0

Prodané zboží

0,0

19 556,0

Běžná údržba

180 000,0

759,0

Cestovné

17 000,0

33 444,0

Prezentace, pohoštění

8 000,0

2 573,0

Telekomunikace

1 000,0

0,0

Spotřeba ostatních služeb

50 000,0

32 798,0

Daně a poplatky

500,0

423,0

Poskytnuté dary

0,0

4 484,0

Odvod repartic seniorátních

8 621,0

8 621,0

Odvod repartic celocírkevních

24 422,0

24 422,0

Odvod do personálního fondu

234 258,0

234 258,0

Odpisy

7 500,0

7 339,0

Ostatní náklady

0,0

377 469,0

CELKEM náklady

631 301,0

864 101,0

 

 

 

VÝNOSY

Rozpočet 2022

Skutečnost 2022

Sborové sbírky

90 000,0

93 128,0

Dary účelové

120 000,0

21 100,0

Dary tuzemské neúčelové

100 000,0

101 876,0

Salár

280 000,0

282 040,0

Příjmy z hospodářské činnosti

20 000,0

36 031,0

Ostatní sborové příjmy

30 000,0

215 719,0

Přijaté příspěvky, dary

45 000,0

160 000,0

Přijaté dotace

0,0

75 000,0

CELKEM výnosy

685 000,0

984 894,0

 

 

 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

53 699,0

120 793,0

 

 

 

 

 

 

 

 

------ ------ ------

 

 

Děkujeme za službu návštěv nemocných, za modlitby a doprovázení druhých. Stále také šetříme nemálo finančních prostředků díky ochotě a šikovnosti vašich rukou při opravách, brigádách, úklidech. Mnozí z nás slouží s láskou a radostí v podobě vypraného ubrusu, umytého nádobí, upečenou buchtou a připraveným občerstvením, odhrnutým sněhem, správou techniky, přípravou prostoru, zvoněním, svozem do kostela a další velkou spoustou nenápadných ale důležitých služeb. Jsou tu také ti, co ze svého poskytnou sboru dřevo na otop, doplní sborový inventář nebo nakupují květiny do kostela.

 

I nadále chceme být společenstvím, které se schází, debatuje, zpívá, naslouchá, pracuje a společně se modlí. Dáváme si naději v bolestech osobních, hledáme životní směřování v této nesnadné době. Sdílíme rodinné i pracovní radosti, spoluneseme i své starosti. Jsme otevřené společenství, které se chce scházet a ví proč tak činí. Umíme přijmout nově příchozí. Jsme spolu rádi.

 

 

ke stažení ZDE