Horní Dubenky >Kázání z neděle Jubilate 11.5.2014
zobrazit menu Úvodní strana

Kázání:

Kázání z neděle Jubilate 11.5.2014

Žalm 66

Hlahol Bohu, celá země!

Pějte žalmy k slávě jeho jména, jeho chválu šiřte chvalozpěvem.

Řekněte Bohu: Jakou bázeň vzbuzují tvé činy! Pro tvoji nesmírnou moc se vtírají v tvou přízeň i tví nepřátelé. Ať se ti klaní celá země a zpívá ti žalmy, ať zpívá žalmy tvému jménu.

Pojďte, pohleďte na Boží skutky, tím, co koná mezi lidskými syny, vzbuzuje bázeň.

Moře obrátil v souš, řeku přešli suchou nohou; radujme se tady z něho! Věčně vládne svou bohatýrskou silou, pronárody sleduje svým zrakem. Odbojníci ať se nevyvyšují!

Dobrořečte, národy, našemu Bohu, zvučně rozhlašujte jeho chválu.

Zachoval nás při životě, nedopustil, aby nám uklouzly nohy.

Ano, zkoušel jsi nás, Bože, protříbil jsi nás, jako se tříbí stříbro: zavedls nás do lovecké sítě, těžké břemeno jsi nám na bedra vložil. Dopustils, že člověk nám po hlavách jezdil, šli jsme ohněm, vodou,

vyvedl jsi nás však a dal hojnost všeho.

Pojďte, slyšte, všichni bohabojní, budu vám vyprávět, co mi Bůh prokázal. Svými ústy jsem volával k němu, svým

jazykem jsem ho vyvyšoval. Kdybych se snad upnul srdcem k ničemnosti, byl by mě Panovník nevyslyšel. Bůh však slyšel, mé modlitbě věnoval pozornost.

Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel.

text kázání v dokumentu pdf