Horní Dubenky >Velikonoční sborový dopis 2023
zobrazit menu Úvodní strana

Dopisy:

Velikonoční sborový dopis 2023

KE STAŽENÍ ZDE

 

VELIKONOČNÍ DOPIS 2023

 

Ještě malou chvíli, a svět mne víc neuzří, ale vy mne uzříte, neboť já jsem živ a také vy živi budete,“ ujišťuje Ježíš ty, které mu Otec dal, krátce před svým utrpením k smrti. „V onen den poznáte, že jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás.“ (J 14,19-20).

 

Kristus praví: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.“ J 14, 23

 

Téhož dne večer – prvního dne po sobotě – když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl: „Pokoj Vám.“ Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána. Ježíš jim znovu řekl: „Pokoj vám.“ J 20,19-21a

 

 

 

Milé sestry, milí bratři,

 

hrdinou knihy Lodivod je tajuplný cizinec. S odvahou a neuvěřitelnou zručností provádí loď mělčinami a zrádnými, pod vodou skrytými skalními útesy. V kritické chvíli je bezpečnost lodi zcela závislá jen na jeho zraku, spočívajícím na světle vzdáleného majáku. Ten mu nesmí zmizet z očí. Nesmí se mu z jedné strany schovat za obzor ostrova a z druhé za vyčnívající skálu. Ruce otáčející kormidlem jsou řízené očima, upřenýma na vzdálené světlo.

Podobně je tomu tak i s naší vírou. Jako světlo majáku určuje směr lodi, tak proniká naděje vítězného Kristova vzkříšení naším životem. Už v něm neztroskotáme ve strachu, mezi úzkostmi a nástrahami, jak nám je servíruje vratkost stavu dnešního světa. Vzkříšený otvírá brány svého pokoje, otvírá své možnosti pro naše zůstávání v něm. Děje se tak v důvěře rodící se z tajemství vítězství lásky nad smrtí.

 

Ten příběh střetnutí dobra a zla žije dál a je výzvou všem lidem na světě. Uchází se o nás. Bůh nás v něm smiřuje s Bohem, jak se v Synu dává poznat, aby člověk nacházel cestu k člověku. Setkání se vzkříšeným Ježíšem učedníky vede k zůstávání v lásce; k pochopení, co jim řekl ještě před svou smrtí; totiž, že Krista skutečně milujeme tak hodně, nebo tak málo, jak dalece jsme ochotni podřídit se jeho Slovu. To dění nazýváme vírou.

 

Hynek Tkadleček