Horní Dubenky >Organizace
zobrazit menu Úvodní strana
Horní Dubenky > Organizace

Organizace

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Horních Dubenkách řídí staršovstvo. Staršovstvo, které má osm členů a tři náhradníky, volí na šestileté funkční období výroční sborové shromáždění. Výroční sborové shromáždění tvoří členové sboru, kteří jsou starší 18 let a aktivně se podílí na životě sboru.

Na sborovém shromáždění 17. března 2019 bylo zvoleno staršovstvo na období 2019 - 2025.

Členové staršovstva jsou (abecedně):

 • Chadim Martin z Horních Dubenek (místokurátor sboru)
 • Chadim Zdeněk z Batelova
 • Kešner Pavel z Počátek
 • Kubiska Miroslav z Horní Cerekve
 • Šimek Pavel st. z Batelova (kurátor sboru)
 • Šimek Pavel ml. z Batelova
 • Škrabalová Milada z Horních Dubenek
 • Vojtová Hana z Počátek
 • členem staršovstva je také kazatel sboru Hynek Tkadleček

Náhradníci jsou:

 • Bendová Iva z Počátek
 • Popelková Jarmila ze Strmilova
 • Sadílek Jan z Leskovce

Chadimová Herta je pokladní

Chadim Zdeněk a Kešnerová Michaela jsou revizoři hospodaření sboru.

účetní agendu nám vede firma "Medková Nový Bydžov" (účetní je Naďa Trnková)

Kazatelem sboru (povolaným od roku 2016) je farář Hynek Tkadleček.

 

Systém správy a organizační členění církve

Církev je zřízena a spravuje se podle zásad presbyterně-synodních ve třech stupních:

 • základní jednotkou je farní sbor (stručně sbor);
 • širší jednotkou je seniorátní sbor (stručně seniorát);
 • nejširší jednotkou je povšechný sbor, celá církev.
 • Sbory všech tří stupňů mají právní subjektivitu.

 

Církevní sbory mají právo i povinnost konat bohoslužebná i správní shromáždění, povolávat kazatele, pečovat o křesťanský život i o duchovní a všeobecné vzdělání členů a pracovníků církve, konat dílo křesťanské lásky, volit církevní orgány, ustanovovat zaměstnance, usnášet se na sborových řádech, vybírat k úhradě svých potřeb od svých členů příspěvky a konat sbírky, nabývat movité i nemovité jmění a spravovat je.

Každý sbor hospodaří samostatně a neručí za závazky jiných sborů ani ostatní sbory neručí za jeho vlastní závazky.

Církev koná své dílo též prostřednictvím různých zařízení církevní služby, určených zejména k účelům vzájemné dobrovolné podpory sborů, výchovy a vzdělávání, křesťanské a sociální služby, pastorační služby ve zdravotnických zařízeních, duchovní služby v armádě, ve věznicích apod.

FINANCOVÁNÍ SBORU

Českobratrská církev evangelická

Horní Dubenky > Organizace