Horní Dubenky >Kázání
zobrazit menu Úvodní strana
Horní Dubenky > Kázání

Kázání

"Cokoliv a od kohokoliv je dobře řečeno, pokládám za své."

"Pravda je přístupná všem, ještě nikdo ji neuchvátil pro sebe."

obojí Seneca (současník Ježíšův)

Kázání ze 3. adventní neděle 14.12.2014

Izajáš 65,1-2.8 Dal jsem odpověď těm, kdo se neptali, dal jsem se nalézt těm, kdo mě nehledali. Řekl jsem: „Hle, tady jsem, jsem tady,“ pronárodu, který nevzýval mé jméno. 2Po...

Kázání z posl. neděle círk. roku 23. 11. 2014

Matouš 18,18 Amen, pravím vám, cokoli odmítnete na zemi, bude odmítnuto v nebi, a cokoliv přijmete na zemi, bude přijato v nebi.   Připoutávejte k sobě ty, kteří k sobě mají...

Kázání z neděle 20. po Trojici 2.11.2014

Genesis 8,15-22 15I promluvil Bůh k Noemu: 16„Vyjdi z archy, ty a s tebou tvá žena i tvoji synové a ženy tvých synů. 17Vyveď s sebou všechno tvorstvo, jež je s tebou, všechnu...

Kázání z neděle Díkčinění 12. října 2014

Deuteronomium 26,1-11 Až přijdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává do dědictví, a obsadíš ji a usadíš se v ní, vezmeš z prvotin všech polních plodů, které vytěžíš ze...

Kázání z neděle 13. po Trojici 14. září 2014

Matouš 6,1-4 Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv; jinak nemáte odměnu u svého Otce v nebesích. Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako...

Kázání z neděle 10. po Trojici 24.8.2014

Izajáš 62,1-7 Já i lidé, které získám, budeme dnem i nocí vyhlašovat slavnou budoucnost svého města. Jakoby prorok řekl: Aby bylo jasno, že to není jen nějaká nadsázka, rozepíšu...

Kázání z neděle 9. po Trojici 17.8.2014

1. Královská 3,3-15 Na cestu svého otce má navázat mladý král Šalamoun. A bude se mu tuze hodit udržet v paměti celé otcovo dědictví. Nezapomenout ani na jediný jeho hřích....

Kázání z neděle 4. po Trojici 13.7.2014

Římanům 12,17-21 Nezlobte se, velebný pane, ale to jsou bláboly. Když mi někdo šlape na krk, tak nebudu za blbce a dám mu patřičně najevo, že takhle se mnou jednat nebude a že já...

Kázání z neděle Cantate 18.5.2014

Žalm 146 Nenarážíme na meze své vlastní důvěryhodnosti téměř dennodenně? Řečeno za lidi v aktivním životě nebo za lidi v manželském životě. A není to tak, že čím jsme starší, tím...

Kázání z neděle Jubilate 11.5.2014

Žalm 66 Hlahol Bohu, celá země! Pějte žalmy k slávě jeho jména, jeho chválu šiřte chvalozpěvem. Řekněte Bohu: Jakou bázeň vzbuzují tvé činy! Pro tvoji nesmírnou moc se vtírají...

Kázání z Velkého pátku 2014

Co  dnes,  kdy  sebe-vydání  se  ve  prospěch  druhých  není  běžnou  normou  už  ani  v rodinách, dokonce ani v mateřství? Budeme ještě rozumět božímu vzkazu skrze...

Kázání z Velikonoční neděle 2014

Jsou to všechno jenom řeči - nebo je to pravda? Podlehli jsme dobře našroubované psychologické hře, protože v sobě máme přirozený lidský strach ze smrti, z neznáma, ...

 

Horní Dubenky > Kázání